Politica de confidentialitate

Saf  Design Consultancy SRL

Conduita de bună credință și de calitate pe care compania Saf  Design Consultancy SRL o are și o promovează în relațiile contractuale și de muncă, are la bază ca standard de calitate protecția drepturilor la viață privată și la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Saf  Design Consultancy SRL


1. Termeni

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (RGPD) – înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date cu caracter personal - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator -înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) –înseamnă autoritate publică independentă instituită România, competentă în domeniul monitorizării respectării RGPD;

Noțiunile și termenii din prezenta politică ce nu au fost definiți mai sus se vor interpreta în conformitate cu prevederile RGPD.


2. Cine suntem noi

Saf  Design Consultancy SRL, cu sediul în str. Drumul Morii, nr 7B, Mogosoaia, Ilfov, Romania, identificată prin prin CUI: RO32774506, în calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, angajaților, reprezentanților partenerilor și altor persoane fizice care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Persoana cu atribuții în domeniul protecției datelor desemnată la nivelul Saf  Design Consultancy SRL poate fi contactată la adresa de e-mail salut@pcbun.ro


3. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt:
 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate în termen;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

4. Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării

În contextul derulării activității comerciale, pentru confirmarea şi procesarea comenzilor (accesare comandă, confirmare, facturare, livrare), Saf  Design Consultancy SRL, colectează următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de facturare/livrare, e-mail, număr de telefon. Aceste date sunt partajate cu companiile de curierat: ex Sameday, Curiera etc.

În cazul clienților care și-au creat cont pe website-ul nostru, le sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume utilizator, e-mail, numărul de telefon etcetera.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră.

Pentru a vă transmite eventualele promoţii şi buletine informative periodice, fie în baza consimțământului acordat la momentul înscrierii la newsletter, fie în interesul legitim al societății de a ne fideliza actualii clienți, vă prelucrăm numele, prenumele și adresa de e-mail. Cu privire la aceste comunicări de marketing, vă puteți retrage consimțământul acordat sau vă puteți dezabona în orice moment, prin contactarea persoanei cu atribuții în domeniul potecției datelor, folosind datele de contact descrise mai sus.

În anumite cazuri, desfășurăm activități de marketing în vederea atingerii interesului nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. Vă asigurăm că vor fi luae toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneaoasă fundamentale să nu fie afectate. Cu privire la aceste prelucrări vă puteți opune oricând, prin mijloacele descrise mai sus.


5. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pentru a vă oferi serviciile solicitate și în unele cazuri în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. De asemenea, unele activități de prelucrare sunt realizate în baza consimțământului oferit în prealabil, sau pentru atingerea interesului legitim al societății.


6. Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stucate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.


7. Cui transmitem datele cu caracter personal
 • După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
 • furnizorilor de servicii de curierat: Sameday si Curiera  România;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare de la orice bancă;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.


8. Măsuri de protecție și garanții

Saf  Design Consultancy SRL implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. La nivelul Saf  Design Consultancy SRL există proceduri de securitate care se aplică pe toată rețeaua și pentru toate tipurile de date.


9. Drepturile persoanei vizate
 • Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către RGPD:
 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 • Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată;

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă punem la dispoziție un Formular tipizat Cerere de exercitare a drepturilor prevăzute de RGPD
Doresti un echipament care nu face parte din oferta?Aducem ORICE echipament IT din lume!

Ne poti suna si te ajutam imediat!

+40 (767) 003679